ZŠ a MŠ SEDLEC

Výňatek ze školního řádu


Výňatek ze školního řádu Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81,

příspěvkové organizace

 

 1. Práva a povinnosti žáků

Práva žáka:

 • právo na vzdělání
 • právo na svobodný projev, vyjádření svého vlastního názoru zdvořilou formou
 • právo na speciální péči v rámci možností školy
 • právo na odpočinek a volný čas
 • právo na zdravou výživu, zdravé školní prostředí, ochranu zdraví
 • právo být chráněn před jakoukoli diskriminací, šikanováním, právo na ochranu před vlivy a informacemi, před návykovými látkami, které by ohrožovaly jeho život

Povinnosti žáka:

 • chodit do školy pravidelně a včas, zdravit
 • být připraven na vyučování, plnit svědomitě a samostatně zadané úkoly, dodržovat pravidla společenského chování ve škole i mimo ni
 • zachovávat čistotu a pořádek, mít zabalené učebnice a sešity
 • mít vypnutý mobilní telefon
 • dodržovat pravidla osobní hygieny
 • chránit zdraví své i svých spolužáků, dodržovat zásady bezpečného chování, hlásit každý úraz, poranění nebo nehodu
 • dodržovat školní řád

 

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců:

 • právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • právo volit a být volen do školské rady
 • právo uplatňovat své připomínky a návrhy
 • právo na informace a poradenskou pomoc školy
 • právo požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu

Povinnosti zákonných zástupců:

 • zajistit, aby žák docházel včas do školy a byl na vyučování řádně připraven
 • průběžně kontrolovat informace o chování a prospěchu svého dítěte
 • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání otázek týkajících se jeho dítěte
 • informovat školu o změnách zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami školního řádu
 • oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a změny v těchto údajích

 

 1. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky

Žák má právo na slušné zacházení ze strany všech zaměstnanců školy.

Pedagogičtí i ostatní pracovníci školy mají právo na slušné chování ze strany žáků a jejich rodičů.

Všichni zaměstnanci školy zajišťují ochranu žáků před  všemi formami špatného zacházení, před sexuálním násilím,  zneužíváním. Dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s  materiály a informacemi pro ně nevhodnými.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

Docházka do školy a omlouvání nepřítomnosti

 • Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných předmětů a zájmových kroužků je pro zařazené žáky povinná.
 • Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele, a to bezprostředně(do 48 hodin) .
 • Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce. Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence.
 • Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka.
 • Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, předloží písemnou žádost o uvolnění a zákonní zástupci si žáka vyzvedávají osobně ve škole.
 • Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat omlouvání každé nepřítomnosti žáka lékařem.
 • Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím.

 

Školní budova

 • Budova školy se otevírá v 7.45 hod. a uzamyká v 8.00 hodin. V tuto dobu je povinností všech žáků přijít do školy.
 • Vyučovací den začíná v 8.00 hodin debatním kruhem, vyučování v 8.15 hodin.
 • Žáci mají právo na  přestávku časově nezkrácenou.
 • Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo k lékaři  pouze v doprovodu rodičů.
 • V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve  školní budově pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.
 • Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu  nezbytně nutnou.
 • Pokud třídní učitel jmenuje službu týdne, tak služba dbá na čistotu a pořádek a odpovídá za ně.
 • Žáci mají po dobu pobytu ve škole vypnuté mobilní telefony.
 • Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť  škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.
 • V tělocvičně žáci dodržují bezpečnostní řád tělocvičny, na zahradě a hřišti Řád zahrady a hřiště.
 • Nalezené věci se odevzdávají  do sborovny.
 • Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou  ohleduplní k mladším a slabším spolužákům, zvláště  dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy.
 • Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní  jídelny a v areálu školního hřiště.
 • Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na  pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se starat o  učebnice a školní potřeby, jejich poškození nebo ztrátu  hlásit vyučujícímu.

 

Školní družina

 • O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.
 • Provoz ranní ŠD je od 6.30 hodin, děti přicházejí vchodem do ZŠ, provoz odpolední ŠD je od konce vyučování do 16.45 hodin, v pátek do 16.15 hodin. Rodiče jsou povinni si do této hodiny své děti ze školní družiny vyzvednout.
 • Žáky ŠD předává učitelka vychovateli/lce po skončení vyučování.
 • Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci žáky osobně nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu.
 • Odchod žáků ze školní družiny je od 12.10 hod do 13.45 a poté od 15 hodin. V době od 13.45 do 15 hodin probíhá organizovaná činnost školní družiny, ze které rodiče nemají děti vyrušovat.
 • Docházka přihlášených žáků je povinná, výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
 • Do ŠD se žáci přihlašují písemně 1. den školního roku.

 

Školní jídelna

 • Ve ŠJ žáci dodržují řád školní jídelny. V případě nemoci žáka si může rodič vyzvednout oběd pouze první den nepřítomnosti, další dny již nemá dítě na oběd nárok, musí si jej odhlásit. Při předem plánované absenci také nárok na oběd odpadá.
 • Po příchodu do školní jídelny si žák sní nejprve polévku, poté si přinese hlavní jídlo a pití.
 • Při stolování je žák tichý a ukázněný.
 • Po skončení oběda žák zastrčí židli, odnese použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde než u stolu.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
 • Žáci jsou povinni dodržovat Školní řád, všechny pokyny a poučení k ochraně zdraví a  bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
 • Žáci jsou povinni dodržovat hygienické zásady – přezouvat se do vhodné čisté obuvi   (při Tv do sportovní), mýt si ruce, udržovat  čistotu pracovního místa.
 • Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
 • Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru učitele.
 • Větrání ve třídách se provádí při vyučovacích hodinách za přítomnosti učitele.  O přestávkách žáci nemanipulují s okny ani s roletami.
 • Předměty, které nesouvisejí s výukou ( cenné předměty, šperky, větší obnosy peněz atd. ) nebo předměty, které by mohly ohrozit zdraví žáků, žák do školy nenosí.
 • Každý i sebemenší úraz hlásí okamžitě žák vyučujícímu.
 • Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob.
 • Při výuce v tělocvičně, na hřišti a na zahradě školy zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory, dané vnitřním řádem odborné učebny.
 • Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech.

 

 1. Ochrana před rizikovým chováním, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

V areálu školy a na akcích pořádaných školou je:

*přísný zákaz kouření

*přísný zákaz požívání alkoholických nápojů

*přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání omamných a psychotropních látek.

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.

V prostorách školy a na akcích školou pořádaných je zakázáno úmyslné, opakující se nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit za použití informačních a komunikačních technologií – tzv. kyberšikana.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
 • Žák je povinen udržovat své místo, třídu i ostatní prostory v čistotě a pořádku. Zachází s majetkem školy šetrně a ohleduplně a používá jej k účelu, ke kterému je určen.
 • Poškodí – li žák svévolně školní  majetek, je povinen poškozenou věc dát na vlastní náklady do původního stavu, za což zodpovídá zákonný zástupce žáka.
 • Žák je povinen zacházet se zapůjčenými učebnicemi, učebními pomůckami a školními potřebami šetrně. V případě hrubého poškození nebo ztráty učebnice je žák povinen koupit učebnici novou nebo uhradit škole příslušnou částku.
 • Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí.

 

8.      Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti žáků ve školách

1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy ve škole, poskytuje škola dotčeným žákům vzdělávání distančním způsobem.

2. Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající okolnostem.

3. Žáci jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka pro toto vzdělávání.

 

 

Četli:……………………………………………………………………………………

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Povinná publicita

povinná publicita

MŠMT

Národní plán obnovy

 

NextGeneration

 

Povinna publicita